You are here

Hotărârea nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice

În vigoare de la 01.07.2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


Art. 1.

Prezenta hotărâre stabileşte:

a) reguli care urmăresc să realizeze libera circulaţie a articolelor pirotehnice pe teritoriul României şi al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurând un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a siguranţei publice, precum şi protecţia şi securitatea consumatorilor, ţinând seama de aspectele relevante legate de protecţia mediului;

b) cerinţele esenţiale de securitate pe care trebuie să le îndeplinească articolele pirotehnice în vederea punerii lor la dispoziţie pe piaţă, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2.

Prezenta hotărâre se aplică articolelor pirotehnice definite potrivit prevederilor art. 4 lit. a) -d).
Art. 3.

Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forţele armate, poliţie sau pompieri;

b) echipamentelor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare;

c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială;

d) capselor acţionate prin percuţie, destinate în mod expres jucăriilor, cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările ulterioare;

e) explozivilor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;

f) muniţiei;

g) articolelor pirotehnice de divertisment fabricate de un producător al cărui sediu se află în România, pentru folosinţă proprie, şi aprobate în vederea utilizării exclusive pe teritoriul României de către autorităţile competente prevăzute la art. 143 şi care rămân pe teritoriul României.
Art. 4.

Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute;

b) articole pirotehnice de divertisment - articole pirotehnice destinate divertismentului;

c) articole pirotehnice de scenă - articole pirotehnice destinate utilizării pe scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice sau de televiziune sau în scopuri asemănătoare;

d) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor de securitate din vehicule, care conţin substanţe pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme;

e) muniţie - proiectile şi încărcături de propulsie, precum şi muniţie oarbă, utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc;

f) pirotehnician - persoană care are cunoştinţe de specialitate, autorizată să manipuleze şi/sau să utilizeze pe teritoriul României articole pirotehnice de divertisment din categoria F2, F3, F4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2;

g) punere la dispoziţie pe piaţă - orice furnizare a unui articol pirotehnic pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;

h) introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie a unui articol pirotehnic pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

i) producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un articol pirotehnic sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de articol şi care comercializează articolul pirotehnic în cauză sub denumirea sau marca sa;

j) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un articol pirotehnic dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

k) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un articol pirotehnic la dispoziţie pe piaţă;

l) operatori economici - producătorul, importatorul şi distribuitorul;

m) specificaţie tehnică - un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un articol pirotehnic;

n) standard armonizat - standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

o) acreditare - acreditare astfel cum a fost definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

p) organism naţional de acreditare - organism naţional de acreditare astfel cum a fost definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

r) evaluarea conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un articol pirotehnic;

s) organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;

t) rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna un articol pirotehnic care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;

u) retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui articol pirotehnic din lanţul de aprovizionare;

v) legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

w) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că articolul pirotehnic este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.
CAPITOLUL II Libera circulaţie şi punerea la dispoziţie pe piaţă
Art. 5.

Punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.
Art. 6.

Din motive de ordine şi siguranţă publică se interzic deţinerea, utilizarea şi/sau vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2 şi F3.
Art. 7.

(1) Cu ocazia târgurilor, a expoziţiilor şi a demonstraţiilor în vederea comercializării articolelor pirotehnice, expunerea şi utilizarea articolelor pirotehnice neconforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri nu pot fi împiedicate, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de un anunţ vizibil care să indice clar denumirea şi data târgului, a expoziţiei sau a demonstraţiei în cauză, precum şi neconformitatea şi faptul că articolele pirotehnice nu sunt disponibile spre vânzare până la punerea lor în conformitate.

(2) În timpul evenimentelor prevăzute la alin. (1) se iau măsuri adecvate de securitate în conformitate cu cerinţele impuse de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate.
Art. 8.

Libera circulaţie şi utilizare a articolelor pirotehnice produse în scop de cercetare, dezvoltare şi testare şi care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar neconformitatea şi faptul că acestea nu sunt disponibile în alte scopuri decât cercetarea, dezvoltarea şi testarea.
Art. 9.

Articolele pirotehnice pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.
CAPITOLUL III Clasificarea articolelor pirotehnice
Art. 10.

(1) Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot.

(2) Organismele notificate prevăzute la art. 67 confirmă clasificarea, ca parte a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 57.
Art. 11.

Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

a) articole pirotehnice de divertisment;

b) articole pirotehnice de scenă;

c) alte articole pirotehnice.
Art. 12.

Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;

c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
Art. 13.

Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Art. 14.

Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Art. 15.

(1) Procedura de autorizare a pirotehnicienilor este prevăzută în legislaţia în domeniu, aplicabilă.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană cu privire la procedura prin intermediul căreia autorizează pirotehnicienii.
CAPITOLUL IV Limite de vârstă şi alte limitări

Art. 16.

(1) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

(2) Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Art. 17.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin comun, pot mări limitele de vârstă prevăzute la art. 16 în cazul în care acest lucru se justifică din motive de ordine, securitate, sănătate şi siguranţă publică sau le pot reduce pentru persoanele deja formate în învăţământul profesional ori care frecventează cursuri în domeniul articolelor pirotehnice.
Art. 18.

Producătorii, importatorii şi distribuitorii pot pune la dispoziţie pe piaţă exclusiv pirotehnicienilor următoarele articole pirotehnice:

a) articole pirotehnice de divertisment interzise publicului larg din categoriile F2 şi F3, potrivit prevederilor art. 6, şi din categoria F4;

b) articolele pirotehnice de scenă din categoria T2 şi alte articole pirotehnice din categoria P2.
Art. 19.

Alte articole pirotehnice din categoria P1 destinate vehiculelor, inclusiv airbagurile şi sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă, nu sunt puse la dispoziţia publicului larg decât atunci când acele articole pirotehnice destinate vehiculelor au fost integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.
CAPITOLUL V Obligaţiile operatorilor economici
SECŢIUNEA 1 Obligaţiile producătorilor
Art. 20.

În situaţia în care introduc articole pirotehnice pe piaţă, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 21.

(1) Producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 şi solicită efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 57.

(2) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele aplicabile prin procedura prevăzută, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE.

 Art. 22.

Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic.
Art. 23.

(1) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie cu prezenta hotărâre.

(2) Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile articolului pirotehnic şi modificările standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui articol pirotehnic, se iau în considerare în mod corespunzător.

(3) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, producătorii, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, ca urmare a unei solicitări justificate în mod corespunzător din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, testează prin eşantionare articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de sesizări, articole pirotehnice neconforme şi rechemări ale unor articole pirotehnice şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
Art. 24.

Producătorii se asigură că articolele pirotehnice pe care le introduc pe piaţă sunt etichetate potrivit prevederilor art. 31-35 sau ale art. 36-38.
Art. 25.

(1) Producătorii indică pe articolele pirotehnice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi.

(2) Dacă indicarea pe articolele pirotehnice a informaţiilor prevăzute la alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va realiza pe ambalaj sau pe un document care însoţeşte articolul pirotehnic respectiv.

(3) Adresa prevăzută la alin. (1) şi (2) indică un singur punct de contact pentru producător.

(4) Datele de contact sunt comunicate în limba română.
Art. 26.

(1) Producătorii trebuie să se asigure că articolul pirotehnic respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba română.

(2) Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.
Art. 27.

(1) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

(2) În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau autorităţile competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
Art. 28.

(1) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic cu prezenta hotărâre, în limba română sau în altă limbă acceptată de autoritatea în cauză.

(2) Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
SECŢIUNEA a 2-a Trasabilitatea
Art. 29.

(1) Pentru a facilita trasabilitatea articolelor pirotehnice, producătorii înscriu pe eticheta acestora numărul de înregistrare atribuit de organismul notificat care efectuează evaluarea conformităţii potrivit prevederilor art. 57.

(2) Numerotarea se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 30.

Producătorii şi importatorii trebuie să ţină evidenţe ale numerelor de înregistrare ale articolelor pirotehnice pe care le pun la dispoziţie pe piaţă şi pun aceste informaţii la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, dacă aceasta le solicită.
SECŢIUNEA a 3-a Etichetarea articolelor pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor
Art. 31.

(1) Producătorii se asigură că articolele pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor, sunt etichetate vizibil, lizibil şi indelebil în limba română.

(2) Etichetarea trebuie să fie clară, uşor de înţeles şi inteligibilă.
Art. 32.

(1) Etichetarea articolelor pirotehnice cuprinde cel puţin informaţiile privind producătorul prevăzute la art. 25 şi, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană, informaţiile privind producătorul şi importatorul prevăzute la art. 25 şi, respectiv, la art. 41, numele şi tipul articolului pirotehnic, numărul său de înregistrare şi numărul produsului, al lotului său de serie, limitele minime de vârstă prevăzute la art. 16 şi 17, categoria şi instrucţiunile de folosire adecvate, anul producţiei pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4, precum şi distanţa minimă de securitate, după caz.

(2) Etichetarea cuprinde conţinutul net de explozivi (CNE).
Art. 33.

Articolele pirotehnice de divertisment sunt însoţite, de asemenea, de cel puţin următoarele informaţii:

a) categoria F1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa minimă de securitate;

b) categoria F2: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate, după caz;

c) categoria F3: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate;

d) categoria F4: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate.

Art. 34.

Articolele pirotehnice de scenă sunt însoţite, de asemenea, de cel puţin următoarele informaţii:

a) categoria T1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate;

b) categoria T2: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate.
Art. 35.

În cazul în care articolul pirotehnic respectiv nu are o suprafaţă suficient de mare pentru îndeplinirea cerinţelor de etichetare prevăzute la art. 32-34, informaţiile trebuie afişate pe cel mai mic dintre ambalajele produsului.
SECŢIUNEA a 4-a Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor
Art. 36.

Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor cuprinde informaţiile privind producătorul prevăzute la art. 25, denumirea şi tipul articolului pirotehnic, numărul său de înregistrare şi numărul produsului, al lotului sau de serie şi, dacă e cazul, instrucţiunile de utilizare în condiţii de securitate.
Art. 37.

În cazul în care articolul pirotehnic destinat vehiculelor nu are o suprafaţă suficient de mare pentru îndeplinirea cerinţelor de etichetare prevăzute la art. 36, informaţiile trebuie afişate pe ambalaj.
Art. 38.

(1) Pirotehnicienilor trebuie să li se pună la dispoziţie, de către producători, în limba indicată de aceştia, o fişă tehnică de securitate pentru articolul pirotehnic destinat vehiculelor, întocmită potrivit prevederilor anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

(2) Fişa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau în format electronic, cu condiţia ca pirotehnicianul respectiv să aibă mijloacele necesare pentru a o accesa.
SECŢIUNEA a 5-a Obligaţiile importatorilor
Art. 39.

Importatorii introduc pe piaţă numai articole pirotehnice conforme.
Art. 40.

(1) Înainte de introducerea unui articol pirotehnic pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 57 a fost îndeplinită de către producător.

(2) Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că articolul pirotehnic poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 24 şi 25.

(3) Atunci când importatorul consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce articolul pirotehnic pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate.

(4) În plus, în cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei aşa cum este prevăzută la art. 143.
Art. 41.

(1) Importatorii indică pe articolul pirotehnic numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, aceste informaţii trebuie indicate pe ambalaj sau pe un document care însoţeşte articolul pirotehnic.

(2) Datele de contact sunt comunicate în limbă română.
Art. 42.

Importatorii se asigură că articolul pirotehnic este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de securitate, în limba română.
Art. 43.

Importatorii se asigură că, atât timp cât un articol pirotehnic se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 44.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, importatorii, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, ca urmare a unei solicitări justificate în mod corespunzător din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, testează prin eşantionare articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de sesizări, articole pirotehnice neconforme şi rechemări ale unor articole pirotehnice şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
Art. 45.

(1) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, trebuie să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

(2) În plus, în cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau autorităţile competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
Art. 46.

Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere.
Art. 47.

(1) Importatorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic, în limba română.

(2) Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile distribuitorilor

Art. 48.

Atunci când pun la dispoziţie pe piaţă un articol pirotehnic, distribuitorii trebuie să acţioneze cu responsabilitate în ceea ce priveşte cerinţele prezentei hotărâri.
Art. 49.

(1) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un articol pirotehnic, distribuitorii verifică dacă:

a) articolul pirotehnic are aplicat marcajul CE;

b) articolul pirotehnic este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, în limba română;

c) producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 24 şi 25 şi, respectiv, la art. 41.

(2) Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic înainte ca el să fie adus în conformitate.

(3) Atunci când articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
Art. 50.

Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un articol pirotehnic se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 51.

(1) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.

(2) În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau autorităţile competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
Art. 52.

(1) Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei şi/sau autorităţii competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic, furnizează acestuia/acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic.

(2) Distribuitorii cooperează cu autoritatea prevăzută la alin. (1), după caz, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
SECŢIUNEA a 7-a Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilor
Art. 53.

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului potrivit prevederilor art. 20-28 în situaţia în care:

a) introduce pe piaţă un articol pirotehnic sub numele sau marca sa;

b) modifică un articol pirotehnic deja introdus pe piaţă astfel încât poate fi afectată conformitatea acestuia cu cerinţele prezentei hotărâri.

 SECŢIUNEA a 8-a Identificarea operatorilor economici

Art. 54.

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale:

a) oricărui operator economic care le-a furnizat un articol pirotehnic;

b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un articol pirotehnic.
Art. 55.

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la art. 54 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic şi timp de 10 ani după ce au furnizat articolul pirotehnic.
CAPITOLUL VI Conformitatea articolului pirotehnic
SECŢIUNEA 1 Prezumţia de conformitate şi proceduri de evaluare a conformităţii a articolelor pirotehnice
Art. 56.

(1) Se consideră că articolele pirotehnice aflate sub incidenţa prezentei hotărâri sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, atunci când sunt conforme cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate în domeniul articolelor pirotehnice se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Ordinul prevăzut la alin. ( 2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.
Art. 57.

În vederea evaluării conformităţii articolelor pirotehnice, producătorul urmează una dintre următoarele proceduri prevăzute în anexa nr. 2:

1. examinarea UE de tip, respectiv modulul B şi, la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri:

a) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii, respectiv modulul C2;

b) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie, respectiv modulul D;

c) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului, respectiv modulul E;

2. conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs, respectiv modulul G;

3. conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii, respectiv modulul H, în măsura în care se referă la articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4.

SECŢIUNEA a 2-a Declaraţia UE de conformitate şi marcajul CE
Art. 58.

Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 59.

(1) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 3, conţine elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa nr. 2 şi se actualizează ori de câte ori este cazul.

(2) Declaraţia UE de conformitate pentru articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.
Art. 60.

(1) În cazul în care un articol pirotehnic intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene sau acte normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene, prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se redactează o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte.

(2) Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză prevăzute la alin. (1), inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
Art. 61.

Prin redactarea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre.
SECŢIUNEA a 3-a Principii generale, norme şi condiţii pentru aplicarea marcajului CE şi a altor marcaje
Art. 62.

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Art. 63.

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe articolele pirotehnice.

(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ce ţin de natura articolului pirotehnic, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.
Art. 64.

Marcajul CE se aplică înainte ca articolul pirotehnic să fie introdus pe piaţă.
Art. 65.

(1) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producţiei.

(2) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul respectiv sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător.
Art. 66.

Marcajul CE şi, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.
CAPITOLUL VII Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii
SECŢIUNEA 1 Notificarea şi autorităţile de notificare
Art. 67.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele desemnate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii, ca părţi terţe, în temeiul prezentei hotărâri.
Art. 68.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor art. 89-92.
Art. 69.

Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la art. 68 se realizează de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
SECŢIUNEA a 2-a Cerinţe privind autorităţile de notificare
Art. 70.

Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii.
Art. 71.

Autoritatea de notificare se organizează şi funcţionează astfel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale.
Art. 72.

Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.
Art. 73.

Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le efectuează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale.
Art. 74.

Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute.
Art. 75.

Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.
Art. 76.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
SECŢIUNEA a 3-a Cerinţe cu privire la organismele notificate
Art. 77.

Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 78-87.
Art. 78.

Organismul de evaluare a conformităţii este înfiinţat în baza legislaţiei naţionale aplicabile şi are personalitate juridică.
Art. 79.

Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de articolul pirotehnic pe care îl evaluează.
Art. 80.

(1) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a articolelor pirotehnice şi/sau a substanţelor explozive şi nici ca reprezentanţi ai vreuneia din aceste părţi.

(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică utilizarea articolelor pirotehnice şi/sau a substanţelor explozive care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor articole pirotehnice în scopuri personale.

(3) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea articolelor pirotehnice şi/sau substanţelor explozive respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.

(4) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi.

(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în special serviciilor de consultanţă.

(6) Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să se asigure că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
Art. 81.

Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora trebuie să îndeplinească activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.
Art. 82.

(1) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite conform anexei nr. 2 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.

(2) De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de articole pirotehnice pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă la dispoziţie:

a) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;

b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; acesta trebuie să dispună de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;

c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.

(3) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi să aibă acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
Art. 83.

Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să aibă următoarele:

a) o pregătire tehnică şi profesională corespunzătoare care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;

b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor române şi/sau ale celorlalte state ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau părţi ale acestora şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională;

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.
Art. 84.

(1) Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora trebuie să fie garantată.

(2) Remuneraţia conducerii generale şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
Art. 85.

Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

 Art. 86.

(1) Personalul organismului de evaluare a conformităţii trebuie să păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 sau al oricărei prevederi din prezenta hotărâre, excepţie făcând relaţia cu autoritatea de notificare şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei.

(2) Drepturile de autor sunt protejate potrivit prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile.
Art. 87.

Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să participe la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene sau trebuie să se asigure că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activităţi şi pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile şi documentele administrative produse ca rezultat al activităţii acelui grup.
SECŢIUNEA a 4-a Prezumţia de conformitate a organismelor notificate, filiale ale organismelor notificate şi subcontractarea de către organismele notificate
Art. 88.

În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate relevante, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în părţi din acestea, se consideră că acesta este în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 77-87, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.
Art. 89.

În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 77 - 87 şi informează în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Art. 90.

Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
Art. 91.

Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
Art. 92.

Organismele notificate pun la dispoziţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice documentele relevante privind evaluarea competenţelor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia potrivit prevederilor anexei nr. 2.
SECŢIUNEA a 5-a Cererea de notificare
Art. 93.

Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Art. 94.

Cererea prevăzută la art. 93 trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a articolului pirotehnic sau a articolelor pirotehnice pentru care organismul se consideră a fi competent;

b) certificatul de acreditare eliberat de un organism naţional de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 77-87.
SECŢIUNEA a 6-a Procedura de notificare
Art. 95.

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii ce se notifică; aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.

(2) Desemnarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza procedurii aprobate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare.
Art. 96.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 77-87.
Art. 97.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisia Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisie.
Art. 98.

Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale articolului pirotehnic ori ale articolelor pirotehnice în cauză, precum şi atestarea competenţei necesare.
Art. 99.

(1) Organismul în cauză poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană şi celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de două săptămâni de la notificarea în cadrul căreia s-a utilizat certificatul de acreditare.

(2) Un organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri doar în condiţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 100.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisia Europeană şi celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.
SECŢIUNEA a 7-a Numerele de identificare şi listele organismelor notificate
Art. 101.

(1) Autoritatea de notificare comunică organismului de evaluare a conformităţii notificat numărul atribuit de Comisia Europeană.

(2) Se atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii Europene.
Art. 102.

Lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum şi activităţile pentru care acestea au fost notificate, este disponibilă publicului pe site-ul Comisiei Europene.
SECŢIUNEA a 8-a Modificări ale notificărilor
Art. 103.

(1) În cazul în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerinţele prevăzute la art. 77-87 sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile, acesta restricţionează, suspendă ori retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre despre măsurile prevăzute la alin. (1).
Art. 104.

În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta predă dosarele unui alt organism notificat în vederea procesării acestora sau le pune la dispoziţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ori a Inspecţiei Muncii, la cererea acestora.
SECŢIUNEA a 9-a Contestarea competenţei organismelor notificate
Art. 105.

În cazul în care Comisia Europeană are suspiciuni sau este atenţionată asupra unui organism notificat în ceea ce priveşte competenţa ori privind îndeplinirea în continuare de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, aceasta va investiga toate cazurile semnalate.
Art. 106.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezintă Comisiei Europene, la cerere, în situaţia prevăzută la art. 105, toate informaţiile care au stat la baza notificării sau la menţinerea competenţei organismului notificat în cauză.
Art. 107.

În cazul investigaţiilor la care se face referire la art. 105, toate informaţiile sensibile obţinute pe parcursul investigaţiilor sunt tratate confidenţial.
Art. 108.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice trebuie să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul, în conformitate cu actul de punere în aplicare, adoptat de Comisia Europeană la constatarea de către aceasta a faptului că un organism notificat nu îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru care a fost notificat.
SECŢIUNEA a 10-a Obligaţii operaţionale în sarcina organismelor notificate
Art. 109.

Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 110.

(1) Evaluările privind conformitatea trebuie realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.

(2) Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinând seama în mod corespunzător de:

a) dimensiunea întreprinderii;

b) domeniul de activitate şi structura acesteia;

c) gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză;

d) caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.

(3) În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să respecte gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele prezentei hotărâri.
Art. 111.

Organismele notificate care efectuează evaluări ale conformităţii atribuie numere de înregistrare, identificând articolele pirotehnice care au făcut obiectul unei evaluări a conformităţii, şi producătorii lor ţin un registru cu numerele de înregistrare ale articolelor pirotehnice în cazul cărora au emis certificate.
Art. 112.

În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 sau în standardele prevăzute la art. 56 alin. (1) ori alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare, şi nu emite un certificat de conformitate.
Art. 113.

În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un articol pirotehnic nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
Art. 114.

În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă ori retrage orice certificat, după caz.
Art. 115.

Măsurile de restricţionare, suspendare sau retragere a certificatului luate de organismul notificat trebuie aduse la cunoştinţa părţii în cauză, care este şi informată în acelaşi timp cu privire la căile de atac, precum şi termenele în care poate acţiona pe aceste căi.
SECŢIUNEA a 11-a Obligaţii de informare în sarcina organismelor notificate

Art. 116.

Organismele notificate informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în legătură cu:

a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor;

b) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării;

c) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la autorităţile de supraveghere a pieţei;

d) activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare, la cerere.
Art. 117.

Organismele notificate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii ce vizează aceleaşi articole pirotehnice informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.
SECŢIUNEA a 12-a Schimbul de experienţă şi coordonarea organismelor notificate
Art. 118.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice participă la schimbul de experienţă între autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisie.
Art. 119.

Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri trebuie să participe la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale ale organismelor notificate la nivel european în mod direct sau prin reprezentanţi desemnaţi.
CAPITOLUL VIII Supravegherea pieţei, controlul articolelor pirotehnice care intră pe piaţă şi procedurile de salvgardare
SECŢIUNEA 1 Supravegherea pieţei şi controlul articolelor pirotehnice care intră pe piaţă
Art. 120.

Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolele pirotehnice pot fi introduse pe piaţă numai dacă, atunci când sunt depozitate în mod corespunzător şi utilizate în scopul pentru care au fost concepute, nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor.
Art. 121.

Prevederile art. 15 alin. (3) şi art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică articolelor pirotehnice.
Art. 122.

Autoritatea de supraveghere a pieţei informează anual Comisia Europeană cu privire la activităţile ei de supraveghere a pieţei.

 SECŢIUNEA a 2-a Procedura aplicabilă articolelor pirotehnice care prezintă un risc la nivel naţional

Art. 123.

(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente motive să considere că un articol pirotehnic prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru alte aspecte ale protecţiei interesului public care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, acestea efectuează o evaluare cu privire la articolul pirotehnic în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre.

(2) Operatorii economici relevanţi trebuie să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar.

(3) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că articolul pirotehnic nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acţiunile corective adecvate pentru a aduce articolul pirotehnic în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă articolul pirotehnic de pe piaţă ori să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei.

(4) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate.

(5) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (3).
Art. 124.

În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.
Art. 125.

În situaţia prevăzută la art. 124, operatorul economic trebuie să se asigure că sunt întreprinse toate acţiunile corective adecvate pentru toate articolele pirotehnice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene.
Art. 126.

(1) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acţiunile corective adecvate în termenul prevăzut la art. 123 alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie a articolului pirotehnic pe piaţa din România ori pentru a retrage sau a rechema articolul pirotehnic de pe piaţă.

(2) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (1).
Art. 127.

(1) Informaţiile prevăzute la art. 126 alin. (2) trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica articolul pirotehnic neconform, originea articolului pirotehnic, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant.

(2) Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii:

a) articolul pirotehnic nu respectă cerinţele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor ori alte aspecte referitoare la protecţia interesului public, astfel cum sunt reglementate prin prezenta hotărâre; sau

b) există deficienţe ale standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) care conferă prezumţia de conformitate.
Art. 128.

În cazul în care un stat membru iniţiază procedura în temeiul prezentei secţiuni, autoritatea care asigură supravegherea pieţei în România, informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate şi informaţiile suplimentare referitoare la neconformitatea articolului pirotehnic în cauză, aflate la dispoziţia lor şi cu privire la obiecţiile lor, în caz de dezacord cu măsura adoptată de statul membru iniţiator.

Art. 129.

În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la art. 126 alin. (2), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura este considerată justificată.
Art. 130.

Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, în legătură cu articolul pirotehnic în cauză, cum ar fi retragerea articolului pirotehnic de pe piaţă.
SECŢIUNEA a 3-a Procedura de salvgardare
Art. 131.

În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 125 şi la art. 126, se ridică obiecţii la adresa unor măsuri luate de autoritatea de supraveghere a pieţei sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că astfel de măsuri contravin legislaţiei Uniunii Europene, autoritatea de supraveghere a pieţei din România colaborează cu Comisia Europeană în cadrul consultărilor iniţiate de aceasta cu autorităţile de supraveghere a pieţei din statele membre şi operatorul/operatorii economic/economici relevant/relevanţi şi evaluează măsura luată.
Art. 132.

(1) În cazul în care măsura luată este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei ia măsurile care se impun pentru a se asigura că articolul pirotehnic neconform este retras de pe piaţa naţională şi informează Comisia Europeană în acest sens.

(2) În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieţei retrage măsura respectivă.
Art. 133.

Atunci când măsura luată de autoritatea de supraveghere a pieţei este considerată justificată şi neconformitatea articolului pirotehnic este atribuită unei deficienţe a standardelor prevăzute la art. 127 alin. (2) lit. b), Comisia aplică procedura prevăzută la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.
SECŢIUNEA a 4-a Articolele pirotehnice conforme care prezintă un risc în materie de sănătate sau securitate
Art. 134.

În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 123, autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un articol pirotehnic este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru protecţia altor aspecte de interes public, aceasta solicită operatorului economic respectiv:

a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolul pirotehnic în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc;

b) să retragă articolul pirotehnic de pe piaţă;

c) să recheme articolul pirotehnic de pe piaţă într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, stabilit de autoritatea de supraveghere a pieţei.
Art. 135.

Operatorul economic trebuie să garanteze că sunt întreprinse acţiuni corective pentru toate articolele pirotehnice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.

Art. 136.

(1) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să informeze de îndată Comisia Europeană şi autorităţile competente din celelalte state membre despre articolele pirotehnice conforme care prezintă un risc în materie de sănătate sau securitate.

(2) Informaţiile trebuie să cuprindă toate detaliile disponibile, în special:

a) datele necesare pentru identificarea articolului pirotehnic respectiv;

b) originea şi lanţul de aprovizionare aferent articolului pirotehnic respectiv;

c) natura riscului implicat;

d) natura şi durata măsurilor naţionale luate.
Art. 137.

(1) Operatorul/Operatorii economic/economici relevant/relevanţi participă la consultările iniţiate de Comisia Europeană în scopul evaluării de către aceasta a măsurilor luate de autoritatea de supraveghere a pieţei.

(2) Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura luată de autoritatea de supraveghere a pieţei este sau nu justificată şi, după caz, propune măsuri adecvate.
SECŢIUNEA a 5-a Neconformitatea formală
Art. 138.

Fără a aduce atingere prevederilor art. 123- 130, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic vizat să remedieze neconformitatea respectivă, în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare:

a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a prevederilor art. 63-66 din prezenta hotărâre;

b) marcajul CE nu a fost aplicat;

c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producţiei, a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 63-66 sau nu a fost aplicat;

d) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită;

e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect;

f) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

g) informaţiile prevăzute la art. 25 sau la art. 41 lipsesc, sunt false sau incomplete;

h) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 20-28 sau la art. 39-47.
Art. 139.

În cazul în care neconformitatea prevăzută la art. 138 se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a articolului pirotehnic ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.
CAPITOLUL IX Răspunderea contravenţională
Art. 140.

(1) Constituie contravenţie după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1), art. 20, art. 22 şi art. 57;

b) nerespectarea prevederilor art. 16;

c) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 28;

d) nerespectarea prevederilor art. 39-47;

e) nerespectarea prevederilor art. 49-52;

f) nerespectarea prevederilor art. 59;

g) nerespectarea prevederilor art. 62-65;

h) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30;

i) nerespectarea prevederilor art. 54-55.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă;

b) cele de la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei şi confiscarea articolelor pirotehnice;

c) cele de la lit. c), f) şi g), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie pe piaţă sau introducerea pe piaţă;

d) cele de la lit. d), h), i), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie pe piaţă sau introducerea pe piaţă;

e) cele de la lit. e), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie pe piaţă articole pirotehnice fără marcaj de conformitate sau cu marcaj incorect.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-i);

b) de către ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b).
Art. 141.

Contravenţiilor prevăzute la art. 140 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 142.

Personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul Poliţiei Române, în colaborare cu personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, poate dispune verificarea şi reţinerea oricărui transport sau oricărei cantităţi de articole pirotehnice, potrivit legii, despre care există probe că nu respectă dispoziţiile prezentei hotărâri.
CAPITOLUL X Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 143.

Autoritatea de supraveghere a pieţei articolelor pirotehnice este Inspecţia Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Art. 144.

Autoritatea de supraveghere a respectării ordinii şi siguranţei publice în ceea ce priveşte articolele pirotehnice este Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate.
Art. 145.

Punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice care sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare, care au fost introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2015 nu poate fi împiedicată.
Art. 146.

Certificatele emise pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1, F2 şi F3, acordate înainte de data de 4 iulie 2010, rămân valabile pe teritoriul statului membru care a acordat certificatul până la data de 4 iulie 2017 sau până la data expirării, oricare dintre aceste date survine mai devreme.
Art. 147.

Certificatele emise pentru alte articole pirotehnice, pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4 şi pentru articolele pirotehnice de scenă acordate înainte de 4 iulie 2013 rămân valabile până la data de 4 iulie 2017 sau până la data expirării, termenul mai scurt fiind luat în considerare.
Art. 148.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 147, certificatele emise pentru articolele pirotehnice destinate vehiculelor, inclusiv ca piese de schimb, acordate înainte de data de 4 iulie 2013, rămân valabile până la expirare.

(2) Certificatele eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, sunt valabile în temeiul prezentei hotărâri.

 Art. 149.

Începând cu data de 1 iulie 2015, corespondenţa între articolele pirotehnice clasificate conform prezentei hotărâri şi cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, în formă prescurtată, este după cum urmează:

a) F1, F2, F3 şi F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3 şi, respectiv, 4;

b) T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 şi, respectiv, T2;

c) P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 şi, respectiv, P2.
Art. 150.

(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 151.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune integral Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 178 din 28 iunie 2013.
    
    PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social,
Aurelia Cristea
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.102.
ANEXA Nr. 1
Cerinţe esenţiale de securitate

1. Fiecare articol pirotehnic trebuie să îndeplinească caracteristicile de funcţionare specificate de producător organismului notificat pentru a asigura cel mai mare grad de securitate şi de fiabilitate posibil.

2. Fiecare articol pirotehnic trebuie să fie proiectat şi produs în aşa fel, încât să poată fi eliminat în siguranţă printr-un proces adecvat, cu efecte negative minime asupra mediului.

3. Fiecare articol pirotehnic trebuie să funcţioneze corect atunci când este folosit în scopul în care a fost produs.

Fiecare articol pirotehnic trebuie testat în condiţii reale. Dacă acest lucru nu se poate face într-un laborator, testele trebuie efectuate în condiţiile în care articolul pirotehnic urmează să fie utilizat.

Următoarele informaţii şi proprietăţi trebuie să fie luate în considerare sau testate, în cazurile în care sunt aplicabile:

a) proiectarea, fabricarea şi proprietăţile caracteristice, inclusiv compoziţia chimică amănunţită (masa şi proporţiile substanţelor utilizate), precum şi dimensiunile;

b) stabilitatea fizică şi chimică a articolului pirotehnic în toate condiţiile de mediu normale şi previzibile;

c) sensibilitatea la condiţii normale şi previzibile de manipulare şi transport;

d) compatibilitatea tuturor componentelor în ceea ce priveşte stabilitatea lor chimică;

e) rezistenţa articolului pirotehnic la umezeală, atunci când acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi când umezeala poate să influenţeze nefavorabil securitatea sau fiabilitatea acestuia;

f) rezistenţa la temperaturi scăzute şi ridicate, atunci când articolul pirotehnic este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi când răcirea ori încălzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic în întregime poate să influenţeze în mod nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia;

g) caracteristicile de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea intempestivă sau accidentală;

h) instrucţiuni corespunzătoare şi, dacă este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării (inclusiv distanţele de securitate) şi a eliminării;

i) posibilitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor componente de a suporta deteriorarea survenită în condiţii de depozitare normale şi previzibile;

j) indicarea tuturor dispozitivelor şi a accesoriilor necesare, precum şi a instrucţiunilor de folosire necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate a articolului pirotehnic.

În timpul transportului şi al manipulării normale, articolele pirotehnice ar trebui să fie însoţite de descrierea compoziţiei lor pirotehnice, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt specificate în instrucţiunile producătorului.

4. Articolele pirotehnice trebuie să nu conţină explozivi cu detonare, alţii decât pulberea neagră şi compoziţiile folosite pentru efecte luminoase, cu excepţia articolelor pirotehnice din categoriile P1, P2, T2 şi a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F4 care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) explozivul cu detonare nu poate fi extras cu uşurinţă din articolul pirotehnic;

b) pentru categoria P1, articolul pirotehnic nu poate funcţiona ca detonant sau nu poate iniţia, astfel cum a fost proiectat şi fabricat, explozivi secundari;

c) pentru categoriile F4, T2 şi P2, articolul pirotehnic este conceput şi destinat să nu funcţioneze ca detonant sau, dacă este conceput să detoneze, nu poate iniţia, astfel cum a fost proiectat şi fabricat, explozivi secundari.

5. Diferitele grupuri de articole pirotehnice trebuie să îndeplinească, de asemenea, cel puţin următoarele cerinţe:

A. Articole pirotehnice de divertisment

1. Producătorul trebuie să încadreze articolele pirotehnice de divertisment în categorii diferite, potrivit prevederilor art. 10-15 din hotărâre, caracterizate prin cantitatea echivalentă netă de exploziv, distanţele de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria trebuie să fie indicată clar pe etichetă.

1.1. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

a) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 1 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;

b) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate;

c) categoria F1 nu trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase; pocnitorile din categoria F1 nu trebuie să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.

1.2. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F2 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

a) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 8 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;

b) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate.

1.3. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F3 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

a) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 15 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;

b) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate.

2. Articolele pirotehnice de divertisment pot conţine numai materiale care reduc riscurile pe care le prezintă proiectarea de fragmente pentru sănătate, bunuri şi mediu.

3. Metoda de aprindere trebuie să fie clar vizibilă sau trebuie să fie indicată prin etichetare sau instrucţiuni.

4. Articolele pirotehnice de divertisment nu trebuie să aibă o traiectorie necontrolată şi imprevizibilă.

5. Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1, F2 şi F3 trebuie să fie protejate împotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protecţie, prin ambalare sau prin construcţia articolului pirotehnic. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4 trebuie să fie protejate împotriva aprinderii accidentale prin metodele indicate de către producător.

B. Alte articole pirotehnice

1. Articolele pirotehnice trebuie să fie proiectate astfel încât să reducă la minimum riscurile în condiţii de utilizare normală pentru sănătate, bunuri şi mediu.

2. Metoda de aprindere trebuie să fie clar vizibilă sau trebuie să fie indicată prin etichetare sau instrucţiuni.

3. Articolul pirotehnic trebuie să fie proiectat astfel încât să reducă riscurile pe care le prezintă proiectarea de fragmente pentru sănătate, bunuri şi mediu în caz de aprindere accidentală.

4. Dacă este cazul, articolul pirotehnic trebuie să funcţioneze corect până la data de expirare indicată de către producător.

C. Dispozitive de aprindere

1. Dispozitivele de aprindere trebuie să poată fi declanşate în mod fiabil şi să aibă o capacitate de declanşare suficientă în toate situaţiile de utilizare în condiţii normale şi previzibile.

2. Dispozitivele de aprindere trebuie să fie protejate împotriva descărcărilor electrostatice în condiţii de depozitare şi utilizare normale şi previzibile.

3. Aprinzătoarele electrice trebuie să fie protejate împotriva câmpurilor electromagnetice în condiţii de depozitare şi utilizare normale şi previzibile.

4. Învelişul fitilurilor trebuie să aibă o rezistenţă mecanică adecvată şi să protejeze în mod adecvat încărcătura explozivă atunci când aceasta este expusă la solicitări mecanice normale şi previzibile.

5. Parametrii care determină timpii de ardere a fitilurilor trebuie să fie furnizaţi împreună cu articolul pirotehnic.

6. Caracteristicile electrice ale aprinzătoarelor electrice (de exemplu, curent minim de funcţionare, rezistenţă şi altele asemenea) trebuie să fie furnizate împreună cu articolul pirotehnic.

7. Reoforii aprinzătoarelor electrice trebuie să aibă o izolaţie şi o rezistenţă mecanică suficiente, inclusiv în ceea ce priveşte soliditatea legăturii cu aprinzătorul, ţinând seama de destinaţia acestora.
ANEXA Nr. 2
Proceduri de evaluare a conformităţii

MODULUL B: Examinarea UE de tip

1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui articol pirotehnic şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al articolului pirotehnic respectă cerinţele prezentei hotărâri, care i se aplică.

2. Examinarea UE de tip este efectuată prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al articolului pirotehnic prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, precum şi prin examinarea unui model de produs complet, reprezentativ pentru producţia luată în considerare (combinaţie între tipul de producţie şi tipul de proiect).

3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta.

Cererea cuprinde:

3.1. denumirea şi adresa producătorului;

3.2. o declaraţie scrisă în care se specifică faptul că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la un alt organism notificat;

3.3. documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea articolului pirotehnic din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea articolului pirotehnic. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:

a) descriere generală a articolului pirotehnic;

b) desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;

c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi pentru funcţionarea articolului pirotehnic;

d) lista standardelor armonizate prevăzute la art. 56 alin. (1) aplicate integral sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;

e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, rezultatele verificărilor efectuate şi altele asemenea;

f) rapoartele de testare;

3.4. modelele, reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;

3.5. documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1) nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.

4. Organismul notificat

Pentru articolul pirotehnic:

4.1. examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al articolului pirotehnic.

Pentru model/modele:

4.2. verifică dacă modelul/modelele a/au fost produs/produse în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;

4.3. efectuează examinările şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile din standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1), acestea au fost aplicate corect;

4.4. efectuează examinările şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele prevăzute la art. 56 alin. (1), dacă soluţiile adoptate de către producător, inclusiv alte specificaţii tehnice relevante aplicate, satisfac cerinţele esenţiale de securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri;

4.5. convine cu producătorul asupra unui loc unde se vor efectua controalele şi testele.

5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, potrivit prevederilor pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decât cu acordul producătorului.

6. Atunci când tipul este conform cu cerinţele prezentei hotărâri care se aplică articolului pirotehnic în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.

Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a articolelor pirotehnice fabricate şi care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod amănunţit.

7. Organismul notificat informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.

Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influenţa conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip.

8. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Comisia, celelalte state membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a suplimentelor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia şi celelalte state membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.

9. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic.

MODULUL C2: Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii

1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri, care li se aplică.

2. Fabricaţia

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea articolelor pirotehnice fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri care se aplică acestora.

3. Controlul produselor

Un organism notificat ales de producător realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calităţii controlului intern al articolelor pirotehnice, ţinând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a articolelor pirotehnice şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat de produse finite, prelevate la faţa locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piaţă, şi se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt prevăzute în părţile relevante ale standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1), sau teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, având ca scop verificarea conformităţii articolului pirotehnic cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri. Atunci când un eşantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul ia măsurile care se impun.

Procedura de eşantionare necesară pentru aprobare este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a articolului pirotehnic respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii articolului pirotehnic.

Producătorul, în cursul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.

4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate

4.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare articol pirotehnic în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.

4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic. Declaraţia UE de conformitate precizează articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.

MODULUL D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele prezentei hotărâri, care li se aplică.

2. Fabricaţia

Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru producţie, inspecţia produsului finit şi testarea articolelor pirotehnice în cauză, aşa cum se prevede la pct. 3, şi este supus supravegherii, astfel cum se menţionează la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru articolele pirotehnice în cauză.

Cererea cuprinde:

a) denumirea şi adresa producătorului;

b) o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

c) toate informaţiile relevante pentru categoria de articole pirotehnice în cauză;

d) documentaţia referitoare la sistemul de calitate;

e) documentaţia tehnică a tipului omologat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.

3.2. Sistemul de calitate asigură faptul că articolele pirotehnice sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele prezentei hotărâri, care li se aplică.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor de asigurare a calităţii.

Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:

a) a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;

b) a tehnicilor, a proceselor şi a acţiunilor sistematice corespunzătoare de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii care vor fi utilizate;

c) a examinărilor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;

d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea;

e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului de calitate.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului român şi/sau ale standardului naţional al celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.

Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cu cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele respective.

Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.

3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.

Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Organismul notificat notifică producătorului decizia sa. Notificarea cuprinde concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.

4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare, în special:

a) documentaţia privind sistemul de calitate;

b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare articol pirotehnic în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.

5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic. Declaraţia UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.

6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic, producătorul menţine la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei:

a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1;

b) informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;

c) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.

7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.

MODULUL E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele prezentei hotărâri care li se aplică.

2. Fabricaţia

Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecţia produsului finit şi testarea articolelor pirotehnice în cauză, astfel cum se prevede la pct. 3, şi face obiectul supravegherii, astfel cum se menţionează la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru articolele pirotehnice în cauză.

Cererea cuprinde următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa producătorului;

b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată niciunui alt organism notificat;

c) toate informaţiile relevante pentru categoria de articole pirotehnice în cauză;

d) documentaţia sistemului de calitate;

e) documentaţia tehnică a tipului omologat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.

3.2. Sistemul calităţii asigură conformitatea articolelor pirotehnice cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor de asigurare a calităţii.

Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:

a) a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;

b) a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate după fabricare;

c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea;

d) a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de calitate.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.

Acesta prezumă conformitatea cu cerinţele respective în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului român şi/sau ale standardului naţional al celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.

Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele respective.

Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.

3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.

Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Organismul notificat notifică producătorului decizia sa. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.

4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special:

a) documentaţia privind sistemul de calitate;

b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare articol pirotehnic în parte care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.

5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic. Declaraţia UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.

6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic, producătorul menţine la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei:

a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1;

b) informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;

c) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.

7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic ori la cerere, pune la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.

MODULUL G: Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs

1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 5 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că articolul pirotehnic în cauză, care se supune dispoziţiilor pct. 4, respectă cerinţele prezentei hotărâri care i se aplică.

2. Documentaţia tehnică

Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică şi o pune la dispoziţia organismului notificat prevăzut la pct. 4. Documentaţia permite evaluarea articolului pirotehnic din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului/riscurilor. Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea articolului pirotehnic. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:

a) o descriere generală a articolului pirotehnic;

b) desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;

c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective, precum şi a funcţionării articolului pirotehnic;

d) lista standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) aplicate integral sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;

e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale verificărilor efectuate şi altele asemenea;

f) rapoartele de testare.

Producătorul menţine documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic.

3. Fabricaţia

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea lui să asigure respectarea de către articolul pirotehnic fabricat a cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri.

4. Verificarea

Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările şi testele corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1), şi/sau teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, sau dispune efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.

Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi testele efectuate şi aplică numărul propriu de identificare articolului pirotehnic aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic.

5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare articol pirotehnic în parte care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.

5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic. Declaraţia UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.

MODULUL H: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii

1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză respectă cerinţele prezentei hotărâri care li se aplică.

2. Fabricaţia

Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru proiectare, fabricare şi pentru inspecţia produsului finit, precum şi pentru testarea articolelor pirotehnice în cauză, astfel cum este prevăzut la pct. 3, şi face obiectul supravegherii, astfel cum se menţionează la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru articolele pirotehnice în cauză.

Cererea cuprinde:

3.1.1. denumirea şi adresa producătorului;

3.1.2. documentaţia tehnică pentru un singur model din fiecare categorie de articole pirotehnice care urmează a fi fabricate. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:

a) descriere generală a articolului pirotehnic;

b) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor şi altele asemenea;

c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării articolului pirotehnic;

d) lista standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) aplicate integral sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;

e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;

f) rapoartele de testare;

3.1.3. documentaţia referitoare la sistemul de calitate;

3.1.4. o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă şi la alt organism notificat.

3.2. Sistemul de calitate asigură respectarea de către articolele pirotehnice a cerinţelor aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia respectivă privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi documentelor de asigurare a calităţii.

Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:

a) a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la proiectare şi la calitatea produsului;

b) a specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) relevante care vor fi aplicate şi, în cazul în care standardele relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre vor fi îndeplinite;

c) a tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării articolelor pirotehnice care se încadrează în categoria de articole pirotehnice vizată;

d) a tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;

e) a examinărilor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;

f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea;

g) a mijloacelor de supraveghere care permit obţinerea proiectului şi a calităţii necesare a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului de calitate.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului român sau ale standardului naţional al unui alt stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.

Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1.2, pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele respective.

Decizia se notifică producătorului.

Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.

3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.

Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.

4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, testare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special:

a) documentaţia privind sistemul de calitate;

b) documentele privind calitatea din punctul de vedere al proiectării sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor şi altele asemenea;

c) documentele privind calitatea, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului calităţii destinată fabricaţiei, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate, şi furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare articol pirotehnic în parte care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.

5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic. Declaraţia UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.

6. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic:

a) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1;

b) documentaţia privind sistemul de calitate prevăzută la pct. 3.1;

c) informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;

d) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.

7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de calitate eliberate sau retrase şi, în mod periodic ori la cerere, pune la dispoziţia autorităţilor sale de notificare lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.
ANEXA Nr. 3
DECLARAŢIE UE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX)(1)

(1) Atribuirea sau neatribuirea unui număr declaraţiei de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

1. Numărul de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30:

2. Numărul produsului, al lotului sau de serie:

3. Denumirea şi adresa producătorului:

4. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

5. Obiectul declaraţiei (identificarea produsului, permiţând trasabilitatea):

6. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

7. Trimiteri la standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1) folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

8. Organismul notificat . . . . . . . . . . (denumire, număr) a efectuat . . . . . . . . . . (descrierea intervenţiei) şi a emis certificatul:

9. Informaţii suplimentare:
    
    Semnat pentru şi în numele:
. . . . . . . . . .
(locul şi data emiterii)
. . . . . . . . . .
(numele, funcţia) (semnătura): RO

Tags: